Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich II

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich II

Kierownik przedmiotu: dr inż. Jerzy Kowara


Przedmiot realizowany jest na studniach I-szego stopnia w 6-tym semestrze.
Materiały przygotowane dla studiów stacjonarnych, specjalność IBET.

Semestr VI: Wykłady - 15 godz. + Laboratoria 30 godz.
 
Ilość punktów ECTS: 4pkt.
 
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi zagadnień związanych z wirtualnym prototypowaniem układów mechanicznych i mechatronicznych oraz prowadzeniem analiz kinematycznych i dynamicznych tych układów. Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego klasy Multibody Systems (MBS) w modelowaniu i symulacji układów mechanicznych i mechatronicznych.

Treść wykładu
Wprowadzenie do analiz i obliczeń inżynierskich wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem metody układów wieloczłonowych (MBS). Struktura oprogramowania MBS (pre i postprocesor, solver) Wprowadzenie do systemów MBS, podział tych systemów. Zadania proste i odwrotne dynamiki. Identyfikacja parametrów modeli, weryfikacja i walidacja oprogramowania. Położenie i orientacja członów w przestrzeni.

Treść ćwiczeń laboratoryjnych
Wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego klasy MBS. Modelowanie układów mechanicznych metodą układów wieloczłonowych (MBS), modelowania więzów, oddziaływania pomiędzy członami, wykorzystanie funkcji stanu. Parametryzacja modeli. Prowadzenie analiz kinematycznych i dynamicznych. Wykorzystanie modelu MBS do badań oddziaływania na człowieka, Wykorzystanie modelu MBS do wyznaczenia warunków brzegowych do analiz MES. Przetwarzanie i prezentacja wyników. Ilustracja niektórych tez wykładu.

Wymagania wstępne

  • Znajomość zasad oraz umiejętność praktycznego wykorzystania inżynierskiej dokumentacji 2D i 3D.
  • Znajomość podstawowych praw i zasad mechaniki ogólnej oraz umiejętność ich zastosowania w badaniu ruchu prostych obiektów technicznych.
  • Umiejętność modelowania prostych układów regulacji.

Forma zaliczenia
Wykład:  Forma pisemna lub ustna; ocena formująca: średnia arytmetyczna z dwóch sprawdzianów /każdy 3 otwarte pytania, na ocenę dostateczną wymagana jest pełna odpowiedź na 2 lub częściowa na 3 pytania/, fakultatywna ocena podsumowująca dla studentów, którzy uzyskali ocenę formującą poniżej dobrej: pisemny sprawdzian zawierający 6 pytań otwartych, na ocenę dostateczną wymagana jest pełna odpowiedź na 4 lub częściowa na 6 pytań;
Ćwiczenia laboratoryjne:  Ocenie podlega realizacja 10 ćwiczeń, w ramach których wymagane jest wykonanie wirtualnych modeli, przeprowadzenie analiz oraz prezentacja i wyjaśnienie otrzymanych wyników symulacji; na ocenę dostateczną wymagane jest zdobycie 6 z 10 (lub 12 z 20) możliwych punktów z każdego z ocenianych ćwiczeń; ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uwzględniać może dodatkowo aktywność na zajęciach.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,6 i oceny z wykładu z wagą 0,4.

 

Informacja:
Firma MSC Software udostępnia studentom darmowe licencje oprogramowania, w tym oprogramowania ADAMS. Więcej informacji o trybie rejestracji na stronie: http://www.mscsoftware.com/student-editions.

Literatura podstawowa:

  1. Wojtyra M., Frączek J.: Metoda układów wieloczłonowych w dynamice mechanizmów. Ćwiczenia z zastosowaniem programu ADAMS. OWPW, 2007,
  2. Frączek J., Wojtyra M.: Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe. WNT, 2008,

Literatura uzupełniająca:

  1. Nikravesh P.E.: Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems. Prentice Hall, 1988,
  2. Haug E.J.: Computer-Aided Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems. Volume I: Basic Methods, Allyn and Bacon, 1989,
  3. Garcia de Jalon J., Bayo E.: Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems. Springer-Verlag, 1994.


Przedmiot jest obowiązkowy dla specjalności IBET.

Autor:JK, 2014-03-03 16:40