Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich I

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich I

Kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński


Przedmiot realizowany jest na studniach I-szego stopnia w 5-tym semestrze.
Materiały przygotowane dla studiów stacjonarnych, specjalność IBET.

 

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, możliwościami i ograniczeniami wspomagania komputerowego prac inżynierskich. Ponadto studenci poznają podstawowe zasady i narzędzia tworzenia inżynierskiej dokumentacji trójwymiarowej oraz podstawy analiz inżynierskich wspomaganych komputerowo (CAx).
 
Ilość punktów ECTS: 4pkt.
 
Godziny zajęć wg nominalnego planu studiów
Semestr V: Wykłady - 15 godz. + Laboratoria 30 godz.
 
Treść wykładu
Wprowadzenie do systemów CAx i MBS, podział tych systemów. Zasady projektowania bryłowego. Obliczenia wytrzymałościowe z wykorzystaniem technik MES. Rodzaje więzów oraz warunków brzegowych i początkowych definiowanych w systemach CAx. Systemy: RP/RT - Rapid prototyping/Rapid tool. Zastosowanie systemów CAx do analizy bezpieczeństwa pojazdów. Zasady projektowania współbieżnego z wykorzystaniem systemów CAx. Modelowanie człowieka /operatora/ w systemach CAx, MBS.
 
Treść ćwiczeń laboratoryjnych
Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci wykonują zadania z zakresu: modelowanie części o kształtach prostokreślnych, modelowanie części na podstawie rysunków 2D, modelowanie kształtów swobodnych, tworzenie modeli sparametryzowanych z wymiarami zależnymi funkcyjnie. Budowa zespołów części, symulacje kinematyczne. Generowanie dokumentacji płaskiej (2D) na podstawie modeli bryłowych, eksport do uniwersalnych formatów zapisu. Budowa modeli MES, definiowanie więzów i obciążeń. Analiza wyników. Iteracyjne zwiększanie dokładności obliczeń MES. Modelowanie człowieka w systemach CAx. Wykorzystanie systemów CAx do szybkiego prototypowania.
 
Jako wymaganie wstępne do tych zajęć należy traktować wykład i ćwiczenia z Grafiki Inżynierskiej I i II oraz Mechaniki Technicznej I i II.
 
Forma zaliczenia
Wykład - pisemny sprawdzian, ćwiczenia laboratoryjne - zaliczane na podstawie średniej z ocen uzyskanych ze sprawdzianów umiejętności praktycznych.
Dla studentów którzy uzyskali ocenę conajmniej dobrą z ćwiczeń laboratoryjnych przewiduje się zwolnienie z pisemnego sprawdzianu.
 
Literatura:

  • Andrzej Wełyczko: Catia V5, Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym, Helion 2005.
  • Praca pod redakcją J. Wróbla: Technika komputerowa dla mechaników - laboratorium. OWPW 2004.
  • Andrzej Jaskólski: Inventor 9, Catia v5 - wydawnictwo Helion.
  • W.Kortum, W.Schiehlen: General Purpose Vehicle System Dynamics Software based on Multibody Formalisms, Verlag Springer 1999.

Przedmiot jest obowiązkowy dla specjalności IBET.