Propozycje tematyki prac dyplomowych

Propozycje tematyki prac dyplomowych:

 

 1. Temat: Zawieszenia mechatroniczne pojazdów
  Kierujący pracą dyplomową: Prof.nzw.dr hab.inż.Włodzimierz Choromański
  Opis tematu: Temat dotyczy syntezy zawieszeń mechatronicznych pojazdów. Praca zawiera: przegląd literatury, koncepcję konstrukcji zawieszenia z wykorzystaniem cieczy magneto- reologicznej. Następnym elementem realizacji tematu jest określenie modelu nominalnego zawieszenia, budowa modelu symulacyjnego w środowisku programu Matlab-Simulink oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych.
  Uwagi: Wymagana elementarna znajomość pakietów symulacyjnych (Adams lub Matlab Simulink).
 2. Temat: Systemy Transportu PRT - badania przepustowości
  Kierujący pracą dyplomową: Prof.nzw.dr hab.inż.Włodzimierz Choromański
  Opis tematu: Praca powinna zawierać opisy systemów transportowych PRT (Personal Rapid Transit). Następnie przedmiotem badań jest analiza przepustowości systemu PRT dla różnych topologii sieci PRT.
  Uwagi: Wymagana elementarna znajomość pakietów symulacyjnych (Adams lub Matlab Simulink).
 3. Temat: Systemy transportu typu - egzoszkielet
  Kierujący pracą dyplomową: Prof.nzw.dr hab.inż.Włodzimierz Choromański
  Opis tematu: Praca zawiera:
  1) Przegląd konstrukcji egzoszkieletów jako systemów wspomagających proces poruszania zarówno osób sprawnych jak i niepełnosprawnych.
  2) Propozycje prostego egzoszkieletu do wspomagania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych.
  3) Budowę modelu nominalnego i symulacyjnego wybranego podzespołu egzoszkieletu.
  Uwagi: Wymagana elementarna znajomość pakietów symulacyjnych (Adams lub Matlab Simulink).
 4. Temat: Modelowanie komputerowe i badania symulacyjne środków transportu podwieszonego w aspekcie wykorzystania w nowoczesnym transporcie Personal Rapid Transit (PRT)
  Kierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
  Opis tematu: Praca ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania transportu podwieszonego w transporcie PRT. Obejmować będzie omówienie zakresu wykorzystania środków transportu podwieszonego oraz stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i systemów sterowania w tym transporcie. Ponadto obejmować będzie zastosowanie modelowania komputerowego w celu budowy modelu symulacyjnego i przeprowadzenia badań symulacyjnych. Przewiduje się wykorzystanie oprogramowania typu: Adams, Catia, Inventor, Matlab.
  Uwagi: konsultant - dr inż. Jerzy Kowara
 5. Temat: Transport osób niepełnosprawnych - Badania dynamiki ruchu wózka w systemie MBS
  Kierujący pracą dyplomową: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  Opis tematu: W oparciu o wyniki prac prowadzonych przez Zakład TKUT oraz przez Koło Naukowe SKNTCAx przygotowany zostanie model symulacyjny w pakiecie MBS np. Adams lub LMS.VirtualLAB. Zostaną uwzględnione specyficzne warunki podróżowania w publicznych środkach transportu. Analizie zostaną poddane również warunki ruchu w pojazdach typu PRT.
 6. Temat: Digitalizacja obiektów 3D, jako narzędzie wspomagające procesy Reverse Engineering oraz analizy ergonomiczne.
  Kierujący pracą dyplomową: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  Opis tematu: W pracy zostanie przedstawiony proces budowy zdigitalizowanego modelu wybranego elementu pojazdu samochodowego wykonanego w celu przeprowadzenia analiz ergonomicznych.
 7. Temat: Opracowanie aplikacji sieciowej do zdalnej symulacji procesów elektromagnetycznych dławika w celu zastosowania w wirtualnym laboratorium elektrotechniki.
  Kierujący pracą dyplomową: dr hab. inż. Maciej Kozłowski
  Opis tematu: Praca dotyczy zaprojektowania oraz wykonania aplikacji internetowej do zdalnego wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego w systemie "e-lerning" z wykorzystaniem bazy danych procesów elektromagnetycznych dławika. Zadania pracy obejmują: przegląd literatury nt. zastosowań aplikacji internetowych do zdalnego wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie modelu obwodowego przeznaczonego do analiz procesów elektromagnetycznych dławika, implementację i walidację modelu symulacyjnego dławika (preferowane środowisko Matlab-Simulink), zaprojektowanie bazy danych wyników obliczeń programu symulacyjnego, opracowanie aplikacji z interfejsem WWW w technologii programowania obiektowego dla platformy ASP.NET oraz środowisko Microsoft Visual Studio.
  Uwaga: praca inżynierska, wymagana elementarna znajomość elektrotechniki, pakietów symulacyjnych, baz danych i programowania obiektowego. 

 

Istnieje możliwość zgłoszenia i realizacji dodatkowych tematów Prac Dyplomowych zaproponowanych przez studentów.