Działalność naukowo-badawcza Zakładu TKUT

Zakres prac badawczych Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie obejmuje następujące zagadnienia: Dynamika, Konstrukcja, Badania symulacyjne układów APM i ATS (Automated People Movers iAutomated Transit Systems), Transport osób niepełnosprawnych, Ergonomia, Zeroemisyjne środki transportu oraz ECO-Mobilność (egzoszkielety i środki kliniczne przywracające mobilność po urazach wypadkowych - stabilizatory i protezy).

Podstawowe bieżące kierunki prac naukowo-badawczych w ramach zakresu określonego powyżej to: Systemy ATS, APM (Automated Transit Systems, Automated People Movers), dynamika pojazdów, środki i systemy transport osób niepełnosprawnych, środki mobilności i środki kliniczne przywracanie mobilności, ergonomia środków transportu, pojazdy ekologiczne, pojazdy inteligentne, zastosowanie technik CAx w projektowaniu i badaniach symulacyjnych, inteligentne interfejsy człowiek (operator) maszyna. Efektem tych prac są:

 • W ramach pierwszej grupy zagadnień opracowano między innymi polski system PRT (Personal Rapid Transit).
 • W ramach nowej generacji pojazdów ekologicznych opracowano pojazd z napędem elektrycznym przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • W ramach tematyki dotyczącej transportu osób niepełnosprawnych opracowano między innymi innowacyjne wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym oraz wózki inwalidzkie o napędzie dźwigniowym. Zbudowana symulator nauki jazdy na wózku dźwigniowym oraz system do analizy wydatku mięśniowego człowieka (w oparciu o najnowsza aparaturę między innymi EMG).
 • Inteligentne interfejsy to między innymi interfejs człowiek (osoba niepełnosprawna) - układ kierowniczy pojazdu z wykorzystaniem techniki „drive by wire”.
 • W zakresie mobilności osobistej i ortopedii klinicznej opracowano nowoczesne inteligentne stabilizatory ortopedyczne oraz nowego typu protezy stawu biodrowego.

W Zakładzie dużą uwagę przykłada się do integracji w ramach projektów badawczych różnych międzywydziałowych zespołów badawczych. Przykładowo projekt ECO-Mobilność skupia zespoły badawcze z 4 wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz 3 Instytutów Badawczych spoza PW, a projekt NCBiR realizowany jest z Wydziałem Mechatroniki. Wybrane projekty prowadzone przez Zakład to:

 • Projekt ECO-Mobilność,Nr WND-POIG.01.03.01-14-154/09 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżet projektu – 27 896 000,00 zł. Okres realizacji: 1.10.2009 – 30.04.2015.
 • Projekt „Dźwigniowe wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych” realizowany przez konsorcjum Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z firmą GTM-Mobil Marek Technology Walisiewicz Spółka Jawna od 01.09.2014 r. do 30.11.2016 r. Dofinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Innotech III ścieżka In-Tech.
 • Prace statutoweZakładu nt „Wybrane problemy dynamiki układu pojazd-tor/droga/-człowiek-otoczenie. Zagrożenia ekologiczne powodowane przez środki transportu. Zagadnienia biomechaniczne w leczeniu urazów powypadkowych. Transport osób niepełnosprawnych. Nowe systemy transportowe PRT. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, sprawozdania za lata 2003-2007.
 • Projekt badawczo-rozwojowy przyznany decyzją MNiSzW 0338/R/T02/2008/04 – obecnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nt.: Modelowanie i analiza kinematyczna, dynamiczna, termiczna i magnetyczna oraz konstrukcja, budowa i badania eksperymentalne prototypów zespołów stabilizatorów stawów łokciowego, kolanowego i skokowego, wyposażonych w inteligentne tłumiki i amortyzatory magnetoreologiczne.

Plany projektowe i badawcze w najbliższym okresie obejmują:

 • organizację projektu Inkubator nowych technologii transportowych, miejsce wdrożenia: miasto Rzeszów, udział zespołów z 5 uczelni polskich , 3 zagranicznych, Polskiej Akademii Nauk, Chińskiej Akademii Nauk, oraz polskich, chińskich i zachodnich firm komercyjnych. Miejsce dyskusji nad powołaniem międzynarodowego konsorcjum: Zamknięta konferencja ECO-Mobilność, Krasiczyn 2013 pod patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Rektora PW, Polskiej Akademii Nauk, oraz prezydenta Miasta Rzeszowa,
 • aplikacje o międzynarodowe grant badawcze oraz środki na wdrożenie w ramach różnych programów w tym aplikacje bezpośrednio do Komisji Europejskiej,
 • prace nad długoletnimi umowami o współprace badawczą między Wydziałem Transportu PW a innymi uczelniami. Szczególną rolę ma tu współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi chińskimi. Współpraca taka została faktycznie już nawiązana w oparciu o Polsko-Chińskie Centrum Dialogu Inżynierów i Uczonych w PW przez Prof.dr hab.inż.Władysława Włosińskiego). Zakład ściśle współpracuje w realizacji swoich prac z Chińska Akademią Nauk (w ramach Centrum Dialogu Inżynierów i Naukowców Polskiej Akademii Nauk), ATRA Industry Group.

Plany w doskonaleniu i awansie kadry naukowej Zakładu na najbliższy okres to: monografia zbiorowa, dwie monografie profesorskie, obrony dwóch doktoratów.

Poniżej załączono spis najważniejszych osiagnieć Zakładu przygotowany do 2014 roku.