Wybrane Działy Informatyki Stosowanej

Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki


Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia.

 

Cel przedmiotu: opanowanie zasad programowania sieciowego z wykorzystaniem języka Java na platformie J2EE w zakresie tworzenia aplikacji i usług WWW z wykorzystaniem protokołów HTTP lub TCP/IP oraz standardów HTML, XML, WebService. 

 

Ilość punktów ECTS: 2 pkt. 

  

 

Godziny zajęć wg nominalnego planu studiów
Wykłady 15 godz. + Laboratoria 15 godz. (studia stacjonarne)

Wykłady 9 godz. + Laboratoria 9 godz. (studia niestacjonarne)
 

 

Treść wykładu

Wstęp do technologii internetowych. Architektura klient-serwer oraz trójwarstwowa. Elementy języka HTML oraz XML. Skrypty wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Przetwarzanie danych po stronie serwera. Metody programowania dynamicznych aplikacji WWW. Aplikacje typu serwlet. Podstawy komunikowania się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Rozproszone aplikacje internetowe.

 

Treść ćwiczeń laboratoryjnych

Konfigurowanie serwera usług WWW oraz napisanie prostych aplikacji testowych. Zasady umieszczania serwletów na serwerze. Programowanie aplikacji typu serwlet. Odczyt parametrów przekazywanych przez przeglądarkę. Rozwiązanie równania kwadratowego za pomocą aplikacji serwerowej. Wykorzystanie usług sieciowych w aplikacjach typu aplet oraz Swing. Programowanie aplikacji do wymiany wiadomości tekstowych za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Programowanie usługi WebService.

 

 

Forma zaliczenia 

Wykład - 1 kolokwium zaliczeniowe, ćwiczenia - 1 kolokwium zaliczeniowe + 1 kolokwium poprawkowe.
  

 

Literatura:

  • C.S. Horstmann, G. Cornell, Core Java 2 podstawy, Helion, Gliwice, 2003 
  • M.Lis, Java ćwiczenia praktyczne, wyd.II, Gliwice 2006

 

Materiały pomocznicze

www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki/wdis