Technologia Informacyjna

Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki


Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 

Cel przedmiotu:

 

Opanowanie podstawowych i zaawansowanych technik użytkowania komputerów oraz technologii informatycznych w zakresie przetwarzania danych tekstowych, podstawowych obliczeń i

sporządzania wykresów, a także posługiwania się bazami danych i narzędziami grafiki biznesowej. Umiejętności te adresowane są do pracy z autonomicznymi komputerami jak i pracą na

komputerach w sieciach informatycznych.

 

Liczba punktów ECTS: 2

 

Treść wykładu 

 

Podstawy technologii informacyjnej. Algorytmy i programy. Kod binarny. Sprzęt oraz oprogramowanie. Systemy operacyjne i pakiety biurowe. Technologie sieciowe. Sieć Internet. Bazy danych. Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Treść zajęć laboratoryjnych

 

Przetwarzanie tekstu w środowisku edytora tekstu Microsoft Word. Operowanie programem arkusza

kalkulacyjnego Microsoft Excel, dokonywanie podstawowych obliczeń i wykresów. Użycie

technik graficznych na przykładzie programu Microsoft PowerPoint. Tworzenie i

wykorzystywanie baz danych przy wykorzystaniu programu Microsoft Access. Wykorzystywanie

sieci lokalnych i Internetu do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się i innymi

użytkownikami komputerów.

 

Forma zaliczenia

 

Wykład: ocena jest wystawiana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta na egzaminie; egzamin przeprowadzany jest w formie testu komputerowego składającego się z 15..20 pytań z zakresu zagadnień omawianych na wykładach. 

 

Ćwiczenia: ocena jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z kolokwium. Punkty są przyznawane zgodnie z ustaloną listą, która zawiera nazwę ocenianej cechy rozwiązania oraz liczbę przyznawanych punktów. 

 

 

Literatura oraz materiały pomocnicze

http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki/ti/