Informatyka 2

Kierownik przedmiotu:dr inż. Andrzej Czerepicki 


Przedmiot realizowany jest na drugim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 

Cel przedmiotu: Praktyczne zastosowanie zasad algorytmizacji i metod programowania w języku wysokiego poziomu Java do tworzenia i uruchamiania programów komputerowych z interfejsem graficznym użytkownika oraz elementami grafiki i animacji, w celu rozwiązania przykładowych zadań obliczeniowych i symulacyjnych.

 

Liczba punktów ECTS: 2

 

Treść zajęć laboratoryjnych

Komponenty Swing. Przykłady programowania aplikacji wykorzystujących liczby losowe, symulacja doświadczeń losowych. Szacowanie wartości całek oznaczonych i stałych matematycznych. Wątki w programie Javy. Przykłady animacji z wykorzystaniem wątków. Wykorzystanie wątków Javy w programowaniu symulacji procesów współbieżnych. Programowanie urządzeń mobilnych. Przykład midletu z ekranem wykorzystującym interfejs wysokiego poziomu oraz midletu z ekranem wykorzystującym interfejs niskiego poziomu. Metodyka postępowania przy budowie midletu z dwoma ekranami wykorzystującym zarówno interfejs niskiego jak i wysokiego poziomu. Obsługa zdarzeń od wydawanych poleceń. Midlet prezentujący komponenty GUI wysokiego poziomu. Kalkulator cztero-działaniowy. Obsługa zdarzeń pochodzących od klawiatury.

 

Forma zaliczenia

Ćwiczenia: ocena jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z dwóch kolokwiów pisemnych. Każde kolokwium jest oceniane w skali od 0 do 50 punktów. Punkty są przyznawane zgodnie z ustaloną listą, która zawiera nazwę ocenianej cechy rozwiązania oraz liczbę przyznawanych punktów.  

 

Literatura

1) Kamińska A.: Java. Kurs podstawowy. Najnowsza wersja Java SE 6. Nakom 2008

2) Lis M.: Praktyczny kurs Java. Helion 2011

3) Lis M.: Java. Ćwiczenia praktyczne. Helion 2011

4) Porębski W.: Java. Wprowadzenie do programowania. Help 2001

5) Rychlicki-Kicior K.: J2ME. Praktyczne projekty. Helion 2007

 

Materiały pomocnicze

http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki/inf2/