Informatyka 1

Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki 


Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 

Cel przedmiotu: opanowanie zasad programowania w językach wysokiego poziomu, programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych, techniki tworzenia kodów źródłowych: deklarowanie danych, instrukcje i procedury funkcyjne, instrukcje warunkowe, pętle programowe, iteracja; aplikacje konsolowe, aplety oraz aplikacje z interfejsem graficznym.

 

Liczba punktów ECTS: 4

 

Treść wykładu 

Dane i struktury danych, algorytmy i kody źródłowe. Zasady budowania programów, deklarowania danych, instrukcje i procedury funkcyjne, instrukcje warunkowe, pętle programowe i iteracja. Programowanie strukturalne i obiektowe z wykorzystaniem pakietu programowania obiektowego Java w środowisku NetBeans. Standardy JDBC, Java Beans. Aplikacje konsolowe, aplety, serwety i midlety. Operowanie Javą w środowisku bezprzewodowym na platformie J2ME. 

 

Treść zajęć laboratoryjnych

Zasady pisania programów w zintegrowanym środowisku NetBeans z wykorzystaniem standardów tworzenia kodów źródłowych i ich przyporządkowania zdarzeniom i zobrazowaniom graficznym. Programowanie aplikacji z interfejsem tekstowym, graficznym oraz apletów WWW. Wykorzystanie różnych własności komponentów środowiska programowego, okien komunikatów i okien dialogowych, operowanie podstawowymi typami zmiennych oraz operatorów i procedur funkcyjnych w zastosowaniach do obliczeń numerycznych i innych aplikacji.

 

Forma zaliczenia

Wykład: ocena jest wystawiana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta na egzaminie; egzamin przeprowadzany jest w formie testu komputerowego składającego się z 15..30 pytań z zakresu zagadnień omawianych na wykładach. 

Ćwiczenia: ocena jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z dwóch kolokwiów pisemnych. Każde kolokwium jest oceniane w skali od 0 do 50 punktów. Punkty są przyznawane zgodnie z ustaloną listą, która zawiera nazwę ocenianej cechy rozwiązania oraz liczbę przyznawanych punktów. 

 

Literatura

1) C.S. Horstmann, G. Cornell: Core Java 2 podstawy, Helion, Gliwice, 2003

2) M.Lis: Java ćwiczenia praktyczne, wyd.II, Gliwice 2006

3) K. Rychlicki Kiciom: J2ME Java dla urządzeń mobilnych, Helion, Gliwice , 2006

4) K. Rychlicki Kiciom: J2ME Praktyczne projekty, Helion, 2006

 

Materiały pomocnicze

http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki/inf1/